Beste freelancer: voorziet uw overeenkomst met de opdrachtgever in een opzegmogelijkheid?


Kan u de overeenkomst beëindigen en zo ja, wanneer begint dan een mogelijke opzeg te lopen?

Op het moment dat zowel freelancer als opdrachtgever ervan overtuigd zijn alles goed contractueel te hebben ondervangen, blijkt al te vaak dat de overeenkomst niet kan worden opgezegd. Kan ze wel worden opgezegd, dan moet duidelijk worden bepaald wanneer deze periode aanvangt.

De artikelen over een mogelijke beëindiging/opzegging van de overeenkomst tussen freelancer en opdrachtgever stellen Furbo Legal steeds voor twee uitdagingen.

Een eerste aandachtspunt: alleen de opdrachtgever kan het contract opzeggen. Het wordt aangeraden in het contract te laten opnemen dat beide partijen het kunnen opzeggen. Dit kost weinig moeite en zorgt al snel voor een evenwichtige relatie tussen opdrachtgever en freelancer. Dit vergroot ook het onderlinge vertrouwen.

Het tweede aandachtspunt: al te vaak wordt vergeten in de overeenkomst de start/aanvang van de opzegperiode op te nemen.

Wanneer begint precies de opzeg?

Hier volgen veel voorkomende clausules.

Komen onderstaande bepalingen u ook bekend voor?

De opzegperiode gaat in vanaf:

1. twee dagen later, bij de vermoedelijke in ontvangstname van de opzeggingsbrief door de freelancer;

2. direct bij kennisgeving van het versturen van de e-mail aan de andere partij of het aangetekend schrijven,

3. op de 1ste van de volgende maand,

4. op het einde van de eerstvolgende facturatieperiode,

5. nergens is in het contract opgenomen wanneer de opzegperiode precies begint te lopen.

Freelancers zijn geen werknemers. Het klassieke arbeidsrecht is dan ook niet van toepassing op hen. In zelfstandige overeenkomsten hebben beide partijen een grote contractuele vrijheid om hun samenwerking te beschrijven.

Zo is het perfect mogelijk zijn dat bedrijf A ervoor kiest om de start van de opzegperiode te laten ingaan de eerstvolgende maandag na het versturen van de opzegbrief. Anderzijds kan bedrijf B ervoor opteren om die opzegperiode op de 1ste van de maand te laten ingaan.

Praktische tips voor elke freelancer:

TIP 1 – Start van de opzegperiode

Een goede clausule die voor geen enkele discussie tussen beide partijen zorgt, luidt als volgt:

“Deze termijn vangt aan op de maandag volgend op de week waarin de betekening van de wens tot stopzetting van de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of een e-mail is gebeurd.”

Waarom is de startdatum zo belangrijk? Hij geeft beide partijen de zekerheid dat ze na de beëindiging van de overeenkomst geen enkele verplichtingen meer hebben.


TIP 2 – Gebruikelijke opzegperiodes

Beide partijen kunnen ervoor kiezen een opzegperiode in het contract te laten opnemen.

* Bij contracten tot 3 maanden bedraagt de opzegperiode gebruikelijk 2 weken tot 1 maand.

* Bij contracten van 3 tot 12 maanden is de opzegperiode meestal 1 tot 3 maanden.

* Bij contracten van onbepaalde duur is de opzeg vrij vaak 3 maanden of 6 maanden.

Het staat elke partij uiteraard vrij andere periodes overeen te komen.

 

TIP 3 – Opzegperiode wel of niet uitdoen?

In bepaalde gevallen kan worden voorzien dat de freelancer de opzegperiode niet hoeft uit te doen. Partijen zijn vrij om bepaalde bedragen overeen te komen, mocht de opzegperiode niet worden gerespecteerd.

Overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek kan de freelancer een schadevergoeding vorderen, als de opdrachtgever het contract eenzijdig verbreekt en de opzegperiode niet respecteert. De freelancer kan dan een vergoeding vorderen voor “al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij de opdracht had kunnen winnen”.

 

Meer info hierover: Furbolegal – Ellen Pensaert – gsm: 0471 700 696 – [email protected]