Een freelancecontract met opzegtermijn?


Een freelancecontract met opzegtermijn? Zorg voor één evenwichtige lijn! 

In contracten tussen opdrachtgevers en freelancers zijn opzegtermijnen gebruikelijk. Op zich is die werkwijze geenszins bezwaarlijk, maar zoals steeds is een oneerlijk onevenwicht wél gevaarlijk. Zorg ervoor dat je je niet in een hoekje laat dwingen: doe een beroep op Furbo Legal om een uitgebalanceerd contract te bedingen! Als freelancer is er meer dan ‘plicht’: sta op je rechten voor een contractueel evenwicht! Het kan niet genoeg benadrukt worden: een (groot) bedrijf en een freelancer zijn economisch niet gelijkaardig, contractueel zijn ze wel degelijk gelijkwaardig. Als freelancer is het essentieel om op je strepen én je rechten te staan. Het is alvast geen overbodige luxe om je door Ellen Pensaert Furbo Legal te laten adviseren: het juiste juridische advies is een essentieel element om een correct contract te garanderen. 

Redelijk én evenredig: richtlijnen voor opzegtermijnen 

Opzegtermijnen zijn voor Ellen een clausule waarin ze in theorie geen graten maar in de praktijk wél gaten ziet: “Een correcte clausule kan een zekere zekerheid bieden en beschermt beide partijen tegen willekeur en impacterende impulsiviteit. Twee zaken zijn daarbij essentieel: beide partijen dienen een rechtvaardige én gelijkwaardige opzegtermijn te respecteren én het is belangrijk om alle voorwaarden expliciet én helder te formuleren.  Het gaat niet op dat de freelancer zich aan een opzegtermijn moet houden en dat de opdrachtgever diezelfde verplichting niet heeft: dat ‘eenrichtingsverkeer(d)’ hypothekeert van bij de start een serene en succesvolle samenwerking. Als een opdrachtgever geen opzegtermijn dient te respecteren heeft en de samenwerking zomaar kan stoppen, staat de deur op een kier om te allen tijde te gaan ‘shoppen’. Als freelancer verdient je expertise sowieso meer waardering dan het statuut van ‘immer inwisselbaar’. Door in de onderlinge overeenkomst voor beide betrokkenen een onpartijdige opzegtermijn in te bouwen, start de samenwerking in het volste vertrouwen. In een artikel dat ik voor Nextconomyschreef, krijg je een indicatie van de gebruikelijke opzegperiodes, maar in onderling overleg kan er ook voor andere afspraken gekozen worden.” 

Klare taal: dé sleutel tot een succesverhaal! 

In de meeste contracten wordt wel duidelijk verwoord op welke manier een samenwerking dient opgezegd te worden, maar wordt geen gewag gemaakt van het tijdstip waarop de opzegperiode begint te lopen. Een concrete clausule zorgt voor ingebouwde veiligheid én zekerheid: een duidelijke datum bakent zonder zin voor interpretatie af tot wanneer men contractuele afspraken dient te respecteren én vanaf wanneer men vrij van verplichtingen andere mogelijkheden kan exploreren. Een vastomlijnd vertrekpunt biedt alle partijen de mogelijkheid om de ene overeenkomst in schoonheid te beëindigen en aan de andere met een schone lei te beginnen. 

  Van praat naar daad: tegen willekeur behoeden door niet-naleving van termijn concreet en correct te vergoeden 

Ellen benadrukt dat het belangrijk is om zaken te concretiseren en die afspraken te respecteren: hoe duidelijker iets op papier staat, hoe kleiner de kans dat iets dode letter blijft. Zo volstaat het niet om een opzegtermijn in een contract te integreren, maar is het essentieel om met een bijkomende, concrete clausule een verbrekingsvergoeding in geval van niet-naleving te expliciteren. “Het is niet uitzonderlijk dat freelancers zonder voorafgaande verwittiging -letterlijk- aan de deur gezet worden en niet langer welkom zijn bij een opdrachtgever. Die opdrachtgever blijft wel gebonden aan zijn contractuele verplichtingen. Bij de onderhandeling van een contract dring ik er altijd op aan dat er voor dergelijke gevallen niet alleen wordt vermeld dat er een schadevergoeding zal zijn, maar ook hoeveel die schadevergoeding gaat bedragen. Het spreekt voor zich dat opdrachtgevers die de opzegtermijn niet respecteren een vastomlijnde verbrekingsvergoeding moeten betalen die de termijn van de opzeg dekt. Uiteraard snijdt het mes aan twee kanten: ook een freelancer dient dergelijke contractuele clausule te respecteren en zal bij niet-naleving van de termijn de verplichte, vastgelegde verbrekingsvergoeding moeten betalen. Ook dat is evenwicht: beide partijen zijn evenwaardig in recht én plicht. In dit artikel kan je meer lezen over de onmiddellijke stopzetting van een contract én met één muisklik kom je rechtstreeks in contact: Furbo Legal is dé enthousiast expert ter zake om voor jou het verschil te maken!