Sluit de deur naar willekeur in een freelancecontract! Besteed de nodige aandacht hieraan alvorens het te laat is.


Sluit de deur naar willekeur: benader ‘gegronde reden’ met gezonde rede Contracten zijn onderlinge overeenkomsten die erop gericht zijn om een succesvolle samenwerking tussen professionele partijen te garanderen door de rechten én de plichten van alle partijen te stipuleren. Een contract is veel meer dan een formaliteit: het is hét document om op terug te vallen bij onderlinge onenigheid. Kies daarom voor deskundige raad op maat: Ellen Pensaert van Furbo Legal is de geknipte rechterhand om ervoor te zorgen dat je bij een eventueel geschil dankzij een solide contract letterlijk ‘in goede papieren’ zit. Haar advies is om bij conflictueuze, complexe clausules voldoende te expliciteren om de professionele gemoedsrust te garanderen. Dat is zeker het geval bij een ‘ontslag om gegronde reden’, waar willekeur absoluut moet worden vermeden: zonder transparante toelichting op papier zet je de deur naar misbruik op een kier! 

Omdat woorden vervliegen en teksten blijven: de nood om zaken op te schrijven  

In een ideale wereld zijn ook professionele relaties gebaseerd op wederzijds vertrouwen, maar als er een haar in de boter zit, kan je daar niet op bouwen: bij concrete conflicten zal een objectieve derde partij in de eerste plaats oordelen op basis van schriftelijke stukken. Daarom is het belangrijk om een ruime én risicovolle clausule zo concreet mogelijk in te vullen. Qua impactvolle ingreep kent een onmiddellijke stopzetting van een contract zijn gelijke niet. Jurist en Furbo Legalspecialist Ellen Pensaert  schreef in een vorig artikel al dat opdrachtgevers soms zonder rechtsgeldige reden aan de noodrem trekken. Een ‘ontslag om gegronde reden’ heeft wel rechtsgrond, maar tot Ellens verbazing blijft die explosieve situatie voer voor interpretatie: “In de meeste contracten komt men niet verder dan de definitie. Een opdrachtgever of een freelancer kan zonder opzegging of vergoeding de samenwerking stopzetten wanneer er een gegronde reden is. Onder gegronde reden wordt een ernstige fout verstaan die elke verdere professionele samenwerking tussen de betrokken partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Alles draait rond de begrippen ‘gegronde reden’ en ‘ernstige fout’, die bijzonder veel subjectieve speelruimte laten. Om ervoor te zorgen dat er bij mogelijke moeilijkheden niet vanuit een individuele insteek met die termen kan geschermd worden, is een contractuele concretisering aan de orde: zonder toelichting is ‘gegronde reden’ immers een vlag die nagenoeg elke lading kan dekken.” 

Indicatief, niet limitatief: de risico’s beperken door met concrete voorbeelden te werken 

Het is sowieso een bijzonder zinvolle denkoefening om bij de start van een pril professioneel partnerschap na te denken over de redenen die tot een stopzetting van de samenwerking zouden kunnen leiden. Elke partij bekijkt deze moeilijke materie vanuit persoonlijk perspectief, en die duale denkpiste is geenszins contraproductief: ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen krijgen immers impliciet een wederkerige werking. Bij mogelijke moeilijkheden zal een objectieve derde partij rekening houden met de eeuwenoude gulden leefregel ‘Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet’. Zo kan een opdrachtgever zich met recht en reden beroepen op de schending van de vertrouwelijkheid als gegronde reden; naar analogie met die regel kan de freelancer -bijvoorbeeld bij een verplichting tot frauduleuze handelingen- schending van vertrouwen inroepen als grond voor een voor een onmiddellijk ontslag. Dat tweesnijdend zwaard geldt uiteraard voor beide partijen: als een freelancer erop staat dat niet-tijdige betaling een gegronde reden is, kan de opdrachtgever zich op diezelfde clausule beroepen bij niet-tijdige oplevering.  Op die manier ontstaat in onderling overleg én met respect voor beider belangen een lijst die als betrouwbare basis kan gelden bij grondige geschillen. Het is onbegonnen werk om een exhaustieve opsomming te maken van alle denkbare dealbreakers, maar er wordt wel een krachtig kader geschetst. Misschien nog belangrijker: door de clausule te concretiseren, ontstaat de noodzaak om bij een ontslag de ‘gegronde reden’ ook te expliciteren. Is er sprake van schending van je rechten? Dan heb je meteen munitie om de beslissing aan te vechten! Omgekeerd geldt uiteraard ook: indien de gegronde reden in het contract is geconcretiseerd, is het logisch dat die afspraak ook wordt gerespecteerd. Het is bepaald geen overbodige luxe om je professioneel te laten adviseren over welke bepalingen je zelf moet integreren en welke je zeker niet mag laten passeren. Op zoek naar een profesisionele partner om de contractuele klus te klaren? Ellen Pensaert van Furbo Legal is gedreven én ervaren! Neem vrijblijvend contact voor de optimale ondersteuning van uw contract.